Reprezentativ

Declaratia 230

Persoanele fizice care au realizat venituri în anul 2021 pentru care datorează impozit pe venit și pentru care nu au obligația completării declarației unice pot opta pentru virarea unei sume reprezentând până la 3,5%  din impozitul pe venit datorat pentru susținerea Bisericii „Sfântul Dumitru-Poștă‟ completând formularul 230, care se găsește la pangarul bisericii, pe site și  pe Facebook. Formularul se depune direct la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau la pangarul bisericii până pe data de 25.05.2022.

Persoanele fizice care au realizat în anul 2021 venituri pentru care au obligația completării declarației unice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil pentru susținerea Bisericii „Sfântul Dumitru-Poștă‟ completând Capitolul 1, Secțiunea 9 a declarației unice (declarația 212) până pe data de 25.05.2022.